Statut

CENYBYSTROUŠKA – NEJLEPŠÍ DĚTSKÁ AUDIOKNHA

1. „Ceny Bystrouška – nejlepší dětská audiokniha 2019“ (dálejen „Ceny Bystrouška“) vyhlašuje, pořádá, finančnězajišťuje a uděluje Asociace vydavatelů audioknih, z.s., sesídlem Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 02922321(dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zveřejňuje veškeréúdaje související s Cenami Bystrouška zejména nainternetových stránkách www.cenybystrouska.cz

2 .Posláním Cen Bystrouška je hodnocení a ocenění nejlepšíchaudioknih pro děti .  Audioknihou se rozumí nahrávka mluvenéhoslova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jítza každou cenu o přesnou audioverzi knihy. 

3. O Cenách Bystrouška rozhoduje dětská porota tvořená dětskýmkolektivem zaměřeným na dramatickou výchovu. Vyhlašovatel přivýběru dětské poroty spolupracuje se Sdružením pro tvořivoudramatiku, z.s. (IČ : 00537071).

4. Ceny Bystrouška lze udělit pouze přihlášeným audioknihám.

5. Přihlásit lze audioknihy v českém nebo slovenském jazyce určenédětem poprvé vydané       v souladu s obecně závaznými právnímipředpisy v České republice od1. 7. 2018 do 31. 5. 2019, a tove formě fyzické nebo elektronické rozmnoženiny určené kobchodním účelům. Přihlašovaná audiokniha nesmí obsahovatzveřejněnou nahrávku starší pěti let, tedy realizovanou před1. 7. 2013. 

6. Právo přihlásit audioknihu má právnická nebo fyzická osoba,která vlastní nebo spravuje práva výrobce zvukového záznamupřihlašované audioknihy ve smyslu autorského zákona.

7. Ceny Bystrouška se udělují audioknihám v těchto kategoriích: 


1. Audiokniha pro děti ve věku 4- 6 let

2. Audiokniha pro děti ve věku 7 – 11 let

3. Audiokniha pro děti ve věku od 12 let


8. Audioknihu lze přihlásit pouze do jedné kategorie. V případě,že počet přihlášených audioknih v některé kategorii bude 3 améně, nebude v této kategorii udělena cena.

9. Počet hodnocených audioknih v každé kategorii je omezen na16 titulů. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout kteroukolivz přihlášených audioknih z důvodu překročení tohotomaximálního počtu. Pro rozhodování o odmítnutí přihlášenýchaudioknih  určí vyhlašovatel komisi, jejíž složení zveřejnína www.cenybystrouska.cz.Komise je povinna do výběru pro hodnocení v každé kategoriizařadit nejméně jednu audioknihu od každého člena AVA, kterýpodal přihlášku.

Přihlašovacípoplatek činí 1000,- Kč za jednu každou přihlášenou a dohodnocení přijatou audioknihu.

10. Podmínky přijetí přihlášky: 

1. vyplnění a odeslání písemné přihlášky v elektronické formě,která je k dispozici na www.cenybystrouska.cz

2. poskytnutí kompletní nahrávky vyhlašovateli pro hodnocení

3. uhrazení přihlašovacího poplatku na základě výzvy k úhradězaslané elektronickou formou


11. Vyhlašovatelsi vyhrazuje právo odmítnout přihlášku též z dalšíchdůvodů, a to pokud :


1. přihlašovaná audiokniha nevyhovuje podmínkám statutu

2. obsah přihlašované audioknihy je v rozporu s obecně závaznýmiprávními předpisy nebo dobrými mravy.


12. Uzávěrka přihlášek je dne 31.5.2019

13. Vyhlašovatel jmenuje dětskou porotu, která provádí hodnocení aurčuje nositele cen v jednotlivých kategoriích. Dětskou porotutvoří dětský kolektiv zaměřený na dramatickou výchovu(zpravidla divadelní, loutkářský a recitační soubor), kterývybírá a navrhuje společná pracovní skupina vyhlašovatele aSdružení pro tvořivou dramatiku, z.s.  Práci dětské porotyorganizuje a řídí vedoucí příslušného  souboru ve spoluprácis vyhlašovatelem a Sdružením pro tvořivou dramatiku, z.s. .Specifikace dětského kolektivu (souboru), který tvoří dětskouporotu, zveřejní vyhlašovatel na www.cenybystrouska.czdo 15.6.2019.

14. Dětská porota rozhoduje podle vlastních pravidel stanovenýchvedoucím příslušného souboru a určuje v každé kategoriiaudioknihu na prvním, druhém a třetím místě.

15. Kontaktní údaje vyhlašovatele: Asociace vydavatelů audioknih,z.s., Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha, e-mail:info@asociaceaudioknih.cz, www.asociaceaudioknih.cz

16. Datum vyhlášení Cen Bystrouška bude oznámeno nejpozději 31. 8.2019. Podrobnosti budou zveřejněny na www.cenybystrouska.cz