Statut

CENYBYSTROUŠKA – NEJLEPŠÍ DĚTSKÁ AUDIOKNHA

1. „Ceny Bystrouška – nejlepší dětská audiokniha 2020“ (dálejen „Ceny Bystrouška“) vyhlašuje, pořádá, finančně zajišťuje a uděluje Asociace vydavatelů audioknih, z.s., sesídlem Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 02922321 (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zveřejňuje veškeré údaje související s Cenami Bystrouška zejména na internetových stránkách www.cenybystrouska.cz

2 .Posláním Cen Bystrouška je hodnocení a ocenění nejlepších audioknih pro děti .  Audioknihou se rozumí nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy. 

3. O Cenách Bystrouška rozhoduje dětská porota tvořená dětským kolektivem zaměřeným na dramatickou výchovu. Vyhlašovatel při výběru dětské poroty spolupracuje se Sdružením pro tvořivou dramatiku, z.s. (IČ : 00537071).

4. Ceny Bystrouška lze udělit pouze přihlášeným audioknihám.

5. Přihlásit lze audioknihy v českém nebo slovenském jazyce určené dětem poprvé vydané v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020, a to ve formě fyzické nebo elektronické rozmnoženiny určené k obchodním účelům. Přihlašovaná audiokniha nesmí obsahovat zveřejněnou nahrávku starší pěti let, tedy realizovanou před 1. 7. 2014. 

6. Právo přihlásit audioknihu má právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo spravuje práva výrobce zvukového záznamu přihlašované audioknihy ve smyslu autorského zákona.

7. Ceny Bystrouška se udělují audioknihám v těchto kategoriích: 


1. Audiokniha pro děti ve věku 4- 6 let

2. Audiokniha pro děti ve věku 7 – 11 let

3. Audiokniha pro děti ve věku od 12 let


8. Audioknihu lze přihlásit pouze do jedné kategorie. V případě, že počet přihlášených audioknih v některé kategorii bude 3 a méně, nebude v této kategorii udělena cena.

9. Počet hodnocených audioknih v každé kategorii je omezen na 16 titulů. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout kteroukoliv z přihlášených audioknih z důvodu překročení tohoto maximálního počtu. Pro rozhodování o odmítnutí přihlášenýc haudioknih  určí vyhlašovatel komisi, jejíž složení zveřejní na www.cenybystrouska.cz. Komise je povinna do výběru pro hodnocení v každé kategoriiz ařadit nejméně jednu audioknihu od každého člena AVA, který podal přihlášku.

Přihlašovací poplatek činí 1000,- Kč za jednu každou přihlášenou a dohodnocení přijatou audioknihu.

10. Podmínky přijetí přihlášky: 

1. vyplnění a odeslání písemné přihlášky v elektronické formě, která je k dispozici na www.cenybystrouska.cz

2. poskytnutí kompletní nahrávky vyhlašovateli pro hodnocení

3. uhrazení přihlašovacího poplatku na základě výzvy k úhradě zaslané elektronickou formou


11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku též z dalších důvodů, a to pokud :


1. přihlašovaná audiokniha nevyhovuje podmínkám statutu

2. obsah přihlašované audioknihy je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.


12. Uzávěrka přihlášek je dne 31.5.2020

13. Vyhlašovatel jmenuje dětskou porotu, která provádí hodnocení a určuje nositele cen v jednotlivých kategoriích. Dětskou porotu tvoří dětský kolektiv zaměřený na dramatickou výchovu (zpravidla divadelní, loutkářský a recitační soubor), který vybírá a navrhuje společná pracovní skupina vyhlašovatele a Sdružení pro tvořivou dramatiku, z.s.  Práci dětské poroty organizuje a řídí vedoucí příslušného  souboru ve spolupráci s vyhlašovatelem a Sdružením pro tvořivou dramatiku, z.s. Specifikace dětského kolektivu (souboru), který tvoří dětskou porotu, zveřejní vyhlašovatel na www.cenybystrouska.czdo 15.6.2020.

14. Dětská porota rozhoduje podle vlastních pravidel stanovených vedoucím příslušného souboru a určuje v každé kategoriiaudioknihu na prvním, druhém a třetím místě.

15. Kontaktní údaje vyhlašovatele: Asociace vydavatelů audioknih,z.s., Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha, e-mail:info@asociaceaudioknih.cz, www.asociaceaudioknih.cz

16. Datum vyhlášení Cen Bystrouška bude oznámeno nejpozději 31. 8.2020. Podrobnosti budou zveřejněny na www.cenybystrouska.cz